SCALE PLAN YAZILIM A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat uyarınca,
Scale Plan Yazılım Anonim Şirketi olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunması ile ilgili aldığımız
tedbirler, süreçler ve sahip olduğunuz haklar konusunda, sizlerin bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

Bu kapsamda, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalandırılması, iş ilişkisi
içinde olduğumuz müşteri, tedarikçi ve diğer kişi ve kurumların teknik, ticari ve hukuki iş güvenliğinin temini,
şirketimizce sunulan ürün ve hizmetlerin, kişilerin beğeni, alışkanlık ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek
ilgililere önerilmesi ve tanıtılması ve KVKK’nun 5. Ve 6.maddelerinde belirtilen diğer kişisel veri işleme şartları
ve amaçları çerçevesinde işlenmesi amacıyla, tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verileriniz;
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve KVKK başta olmak üzere, kişisel
verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, KVKK’nun 4.maddesinde yer alan ilkelere
uygun olarak işlenmektedir.

Şirketimize ait web sitesini kullanan/erişen ziyaretçiler/kullanıcıların, bu kullanım/erişim sırasında paylaşacakları
ve şirketimiz tarafından işlenebilecek bilgiler, aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla, özellikle şunlardır:

1.İletişim Formu aracılığıyla paylaşılacak bilgiler (Adı – Soyadı, E-mail adresi, Özgeçmişi),

2. Mesaj içeriğinde paylaşacakları talep/şikayet bilgileri ve mesajın konusu,

3. Hizmet alınan internet sitelerinin (Google Analytics, Google Search Console, Facebook Pixel) çerez kullanımı
vasıtasıyla topladığı ve şirketimizle paylaştığı veriler.

Şirketimiz,doğrudan web sitemiz aracılığıyla çerez kullanarak bir veri işleme süreci gerçekleştirmemekle birlikte,
hizmet aldığımız internet siteleri aracılığıyla çerez kullanımı yapılarak bir veri toplama işlemi
gerçekleştirebilmektedir.

1.Google Analytics
Kullanıcı/Ziyaretçilerin sayıları, demografik özellikleri (ülke, şehir, cinsiyet, ilgi alanları, yaş aralığı v.b.)
kullandıkları cihaz, sistem bilgisi, IP adresi, Kullanıcı/Ziyaretçilerin web sitemizde hangi sayfaları kullandıkları
bilgisini sağlamaktadır. Google Analytics Hizmet ve Koşullar sayfası : https://www.google.com/analytics/terms/tr.html

2.Google Search Console
Kullanıcı/Ziyaretçilerin Google arama motorundan hangi sorguları yazarak şirketimiz web sitesine ulaştıkları bilgisini
paylaşmaktadır. Google Ürünleri ile ilgili olarak Google’ın şirkeitmize verdiği/sağladığı hizmet için gizlilik
bildirimi ile ilgili bilgilerin yer aldığı url:https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=tr

3. Bülten aboneliği için paylaşılacak bilgiler (mail adresi): Bültene abone olan kullanıcılara hizmet alınan internet
sitesi (UseInbox) aracılığıyla mailing yapılmaktadır.

3.1. UseInbox
UseInbox aracılığıyla bülten aboneliği gerçekleştiren kullanıcılara periyodik olarak eposta gönderilmektedir.
UseInbox'ın sağladığı hizmetlerle ilgili yasal bilgilendirme sayfası:
https://useinbox.com/tr/kisisel-verilerin-islenmesine-iliskin-aydinlatma-metni/

Kişisel verileriniz, müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi,
müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, internet sitemizin ve
mobil uygulamaların geliştirilmesi, pazarlama, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar
araştırmaları, müşteri memnuniyet analizi işlemleri kapsamında, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla
işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz;

• Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi
hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı
kullanabilmemiz,

• Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,

• Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlar ve kişisel verilerinizi
talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,

• Hizmet aldığımız iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımıza hizmetlerimizin geliştirilebilmesi, altyapı ve güvenlik
süreçlerinin geliştirilebilmesi, amaçları ile KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve
amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f. KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,

h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir
sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli
elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta
adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz.

Başvurunuz KVKK’da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvuru sahibinin, ilgili kişi
olduğunun teyit edilmesi amacıyla sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edilebilecektir; bu bilgiler yalnızca ilgili
kişinin kimliğinin tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden yararlananlar, bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.